PRIVACY VERKLARING

Immaginare B.V.
Nonnenveld 631
4811 DT Breda
Nederland
KVK nummer: 28060994
T +31 06 47 14 70 00
E info@immaginare.nl


Definities

  1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;
  2. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Immaginare B.V.;
  3. Verwerkingsverantwoordelijke: Immaginare B.V., Nonnenveld 631, 4811DT Breda, info@immaginare.nl, +31 6 47 14 70 00.
  4. Website: de website onder www.immaginare.nl
  5. Functionaris Gegevensbescherming: Anne Lieke Jeannette Spijkervet.

1. Algemeen
1.1 In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Immaginare de persoonsgegevens van haar Betrokkenen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers, tussenpersonen, etc. verwerkt.

2 Persoonsgegevens
2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Immaginare kan de volgende gegevens van Betrokkenen verwerken bijvoorbeeld:
- Naam;
- E-mail adres;
- Telefoonnummer;
- Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres;
- Communicatievoorkeuren;
Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene
Enz.
2.2 Immaginare verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Betrokkene bijvoorbeeld:
- wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan  Immaginare heeft verstrekt;
- door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Immaginare;
- een bestelling bij Immaginare te doen; of
- doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de diensten of Website van Immaginare, onder andere via cookies; of
- Van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selectie.
2.3 Indien Betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
3.1 Immaginare verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van een wettelijke grondslag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
a. Toestemming
b. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
c. Voldoen aan een wettelijke verplichting
d. Vervulling van een taak van algemeen belang
e. Gerechtvaardigd belang van Immaginare of een derde
3.2 Immaginare verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Immaginare zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Immaginare gelieerde partijen enz.
3.3 Immaginare verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
Doel 
- Het aanbieden van producten of diensten of het onderhouden van een leveranciersrelatie, waaronder ook begrepen het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten. Grondslag uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang.
- Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan. Grondslag uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang.
- Werving van personeel, verwerken van sollicitaties ontvangen via onze Website of anderszins, screening van de sollicitant waar nodig. Grondslag gerechtvaardigd belang.
- Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Betrokkene, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Betrokkene. Grondslag uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang.
- Afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen. Grondslag uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang.
- Waarborgen van de veiligheid (van IT systemen), met inbegrip van de gegevens die worden verzameld door gebruik van toegangspassen en geluid en beelddata zoals CCTV of afbeeldingen. Grondslag gerechtvaardigd belang
Het versturen van de nieuwsbrief van Immaginare. Grondslag gerechtvaardigd belang toestemming.
- Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Betrokkene, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Betrokkene te verzamelen. Grondslag gerechtvaardigd belang toestemming.

5.Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens
5.1 Immaginare zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:
a) de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Immaginare ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of
b) Immaginare op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of
c) de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van Immaginare of een andere afdeling binnen de vennootschap van de Immaginare.
5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Immaginare een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.  Immaginare is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

6. Cookies of vergelijkbare technologieën
6.1 Immaginare maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze cookies verzamelt Immaginare, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Immaginare worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Betrokkene nodig is, zal Immaginare die vooraf vragen.

7. Profilering
7.1 Immaginare maakt gebruik van profilering. Dit houdt in dat aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van Betrokkenen worden geëvalueerd, met name persoonlijke voorkeuren. Op basis van profilering kan Immaginare besluiten nemen die rechtsgevolgen voor een Betrokkene kunnen hebben.

7. Rechten van Betrokkenen
7.1 De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
7.2 Betrokkene kan Immaginare verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Immaginare te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
7.3 Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
7.4 Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Immaginare bereiken op e-mailadres + postadres, of contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via contactgegevens.
7.5 Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@immaginare.nl.
7.6 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
9.1 Immaginare behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Immaginare kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving op de Website en per e-mail bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring. Immaginare adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
9.2 Indien Betrokkene het gebruik van de website van Immaginare voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de website te beëindigen.
9.3 De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 april 2023.

10. Contact
10.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Immaginare via: 

Immaginare B.V., Nonnenveld 631, 4811DT Breda, +31 6 47 14 70 00, www.immaginare.nl, info@immaginare.nl

Button label