Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig waarop art. 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
 3. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 4. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 5. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
 6. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 Artikel 4 Verpakking en verzending

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
 2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

 Artikel 5 Opslag

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief of, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 Artikel 6 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 Artikel 7 Tijdstip van levering

De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

 Artikel 8 Overmacht

 1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 Artikel 9 Doorverkoop

 1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren naar andere landen.
 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren naar andere landen en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
 3. De koper is bij doorverkoop binnen Nederland niet bevoegd de goederen te verkopen en te leveren aan derden.
 4. De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen, die de verkoper treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van tevoren de koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde ‘display" in verkoopruimten van de koper, op inruilacties enz..
 5. De koper is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen.

 Artikel 10 Garantie

 1. De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

 Artikel 11 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
 2. De koper is verplicht 50% van de koopprijs bij vooruitbetaling en de rest bij aflevering te voldoen. Ofwel de koper is verplicht bestellingen ter plekke binnen 7 werkdagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
 5. De koper die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 Artikel 12 Wettelijke vereisten

 1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 Artikel 13 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien en op het moment dat buiten Nederland een met faillissement, surseance van betaling of schuldsanering vergelijkbare toestand wordt geïnitieerd.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 Artikel 14 Schadevergoeding en controle bij doorverkoop

 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurt ten gunste van de verkoper een schadevergoeding voor iedere transactie, die onder één van de aldaar vermelde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op € 10.000 per transactie.
 2. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.

 Artikel 15 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. 
Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

 Artikel 16 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 17 Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door (één mogelijkheid wordt geredigeerd) de Rechtbank te Breda, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.